Łaciarska 2/2014

 Wrocław, dnia 06.05.2014
Nr sprawy  Łaciarska/2/2014
Nr ogłoszenia w BZP: 86151-2014 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont elewacji - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z renowacją drzwi, na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 30/31 oraz ul. Łaciarskiej 32/33 wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/3102/78, A/3101/79 decyzjami nr 78 i 79 z dnia 30.12.1970r.( Nr ogłoszenia w BZP: 86151-2014)

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

1. „Rams” s.c. Firma Stolarska Stanisław Łach, Paweł Łach, Tomasz Łach, Bielawa 30A, 55-095 Mirków

            Informujemy, że  w wyżej wymienionym przetargu złożono jedną ofertę:

 1. . „Rams” s.c. Firma Stolarska Stanisław Łach, Paweł Łach, Tomasz Łach, Bielawa 30A, 55-095 Mirków

W załączeniu uzasadnienie wyboru.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust.2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. PROSIMY O NIEZWŁOCZNE POTWIERDZENIE OTRZYMANIA PISMA – np. odpowiedź faksem o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia bądź faksem kopii pierwszej strony niniejszego pisma wraz z Państwa pieczątką wpływu. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na faks podany przez wykonawcę w złożonej ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

Otrzymują:

1.         . „Rams” s.c. Firma Stolarska Stanisław Łach, Paweł Łach, Tomasz Łach, Bielawa 30A, 55-095 Mirków.
2.         tablica ogłoszeń,

3.         www.castellum.pl,
4.         a/a

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- kliknij  


Nr sprawy: Łaciarska/2/2014

Remont elewacji - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z renowacją drzwi,
na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 30/31 oraz ul. Łaciarskiej 32/33, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/3102/78, A/3101/79 decyzjami nr 78 i 79
 z dnia 30.12.1970 r.

Numer ogłoszenia: 86151 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES.

Nazwa: Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Adres: ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław, woj. dolnośląskie

Telefon:(71) 782 22 32, Fax :(71) 782-22-52

Adres strony internetowej zamawiającegowww.castellum.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z renowacją drzwi, na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 30/31 oraz ul. Łaciarskiej 32/33 wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/3102/78, A/3101/79 decyzjami nr 78 i 79 z dnia 30.12.1970 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z renowacją drzwi, na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 30/31 oraz ul. Łaciarskiej 32/33 wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/3102/78, A/3101/79 decyzjami nr 78 i 79 z dnia 30.12.1970 r.
 2. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót(materiał pomocniczy).
 3. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem  robót, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnego projektu organizacji ruchu wraz z zajęciem pasa chodnika ponosząc wszelkie koszty z tym związane.
 5. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określa projekt umowy – Załącznik Nr 8  do SIWZ. Zamawiający określa  okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 m-cy licząc  od dnia odbioru końcowego robót. W okresie gwarancji oferent powinien przewidzieć koszt regulacji i konserwacji oferowanej stolarki okiennej i drzwiowej przed przekazaniem lokalu jego nabywcy oraz na wezwanie Zamawiającego przynajmniej raz do roku .

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.10.00.00-8

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł słownie złotych: pięć tysięcy złotych.

Wadium należy wnieść w terminie do dnia  5 maja 2014 r. do godz. 09oo w jednej z n/w form :

1.1.    pieniądzu,

1.2.    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

1.3.    gwarancjach bankowych,

1.4.    gwarancjach ubezpieczeniowych,

1.5.    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007 roku Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami).

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: w PKO Bank Polski S.A. Nr rachunku: 85 1020 5226 0000 6402 0232 7807 przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężnej należy złożyć w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Budowlano-Konserwatorskiego CASTELLUM Sp. z o.o. przy ul. Świdnickiej 31, 50-066 Wrocław w terminie jw.

 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust.4a ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, którym zwrócono wadium na podstawie Art. 46 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku  rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą, oraz zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana

8.1.    odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

8.2.    nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8.3.    zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w postępowaniu w powyższym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować wykonanie w sposób należyty  oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz renowacji drzwi   na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków na kwotę nie niższą niż 180 000,00 zł  brutto słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy.

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w postępowaniu w powyższym zakresie

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

                W celu spełnienia tego warunku Wykonawca winien udokumentować dysponowanie :osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która  odbyła co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z § 24  Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych  ( Dz. U. Nr 165 z 2011 r.  poz.987 )

 

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 360 000,00 zł słownie złotych : trzysta sześćdziesiąt tysięcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY.

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli dotyczy

2. Szczegółowy kosztorys ofertowy wykonany na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena-waga 100%.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Projekt umowy stanowi Załącznik nr  8 do SIWZ.
 2. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie :

2.1.             terminu wykonania umowy w przypadku :

2.1.1.        zaistnienia  sytuacji niemożliwej do przewidzenia na etapie zawierania umowy,

2.1.2.        klęski żywiołowej,

2.1.3.        zakończenia pracy przez wykonawcę przed terminem umownym

2.2.             Zmiany personelu nadzorującego roboty

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.castellum.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Przedsiębiorstwa Budowlano-Konserwatorskiego CASTELLUM Sp. z o.o. , ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

5 maja 2014 roku do godz. 9.00,

miejsce: Sekretariat Przedsiębiorstwa Budowlano-Konserwatorskiego CASTELLUM Sp. z o.o., ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, dotyczące finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej:

Nie dotyczy

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

 NIE

 

Wrocław, dnia 18.04.2014 r.